ARAMA

Hayvan Pazarı Kira İhale İlanı

Geri

Hayvan Pazarı Kira İhale İlanı

10 Mayıs 2024

       1-     Belediyemize Canlı Hayvan Pazarı kiraya verilmek üzere 2886 sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi gereğince  açık artırma usulü ile bir ( 1 ) yıllığına ihale yapılacaktır.

       2-     Bu işe ait kira ihalesi 22.05.2024 Çarşamba günü saat 14:00’de  Belediye Encümen toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

        3-    Kira muammen bedeli 80.000,00 TL olup, İhaleye iştirak edebilmek için iştirakçiler % 3 oranında geçici teminatı Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırarak dekontu idaremize sunacaklardır.

        4-      İHALEYE KATILIM İÇİN İBRAZI GEREKLİ BELGELER:

      A-GERÇEK KİŞİLERİN:

a-İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,

b-Geçici Teminat dekontu veya makbuzu,

c-İhale ile ilgili dilekçe,

ç-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

d-Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.

      B-TÜZEL KİŞİLERİN:

a-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(ç),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca

b-Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

c-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

d-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.

e) İş veya kanuni ikametgâh adresi gösterir belge sunacaklardır.

 

 

DİĞER İLANLAR